รายชื่อหน่วยงานผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link)

เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่มีระดับชั้นความลับอื่น – ลดความเสี่ยงที่ข้อมูลดังกล่าวจะรั่วไหลจากการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ โดยระบบเครือข่าย DG Link เป็นเครือข่ายสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลในปริมาณที่มากขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยสูงขึ้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ it@dga.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ใบคำขอใช้บริการ DG-Link, โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 24 มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างในระบบเมื่อ 24 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 26 เมษายน 2567