รายชื่อมาตรฐานของฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ

รายชื่อมาตรฐาน พัฒนาโดยฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
* อีเมลผู้ติดต่อ sd-g1_division@dga.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา https://standard.dga.or.th/category/standard/
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://standard.dga.or.th/category/standard/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มิถุนายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ธนัชกฤศ เรืองฉวี
สร้างในระบบเมื่อ 5 กรกฎาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 กรกฎาคม 2567