ข้อมูลรายชื่อคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (TC2)

ข้อมูลรายชื่อคณะทำงานเทคนิคด้านมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (TC2) ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
* อีเมลผู้ติดต่อ sd-g1_division@dga.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://standard.dga.or.th/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/#TC2
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 4 มิถุนายน 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ธนัชกฤศ เรืองฉวี
สร้างในระบบเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567